شب های روشن

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس

۷ بهمن ۱۳۹۵

به گزارش ” پرسپولیس نیوز ” مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس

نوشته گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۷ بهمن پرسپولیس اولین بار در پرسپولیس نیوز پدیدار شد.